Nadzory inwestorskie

Nadzory inwestorskie

Zapewniamy Państwu kompleksową pomoc dla realizacji nowych inwestycji budowlanych. Zgodnie z Prawem Budowlanym w każdym procesie inwestycyjnym wymagane jest uczestnictwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Posiadamy niezbędne uprawnienia, wiedzę techniczną oraz doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych. Oferowany przez nas usługi poparte są szerokim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania procesem inwestycyjnym. Spełniamy wszelkie wymogi polskiego prawa budowlanego.

Oferujemy usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:
 Zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest:

  • pełnienie obowiązków zgodnie z wymogami polskiego prawa
  • kontrola zgodności wykonywanych robót budowlanych z pozwoleniem na budowę,  dokumentacją projektową i prawem budowlanym
  • kontrola postępu prac na budowie
  • kontrola i odbiór poszczególnych etapów, zwłaszcza robót ulegających zakryciu i zanikających,
  • kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie
  • organizacja i uczestnictwo w procedurach odbiorowych budynku


Inwestor przekazując zadania inspektorowi nadzoru upoważnia go do reprezentowania go reprezentowania siebie na placu budowy. Nadzór inwestorski stosowany jest wtedy, gdy wymagają tego przepisy prawa budowlanego oraz w przypadkach, gdy inwestor potrzebuje fachowej pomocy przy realizacji inwestycji polegającej na kontroli technicznej i finansowej prowadzonych robót. Oferujemy Państwu usługi inspektora nadzoru na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.